Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Партньори Цели Работна програма Резултати
Вход Партьори

Основни цифри:

Продължителност: 2 години
Начална дата: октомври 2011 г.

План за действие и работна програма

Проектът E-VitiClimate се състои от шест работни пакета (WP):

  • WP1 (Спецификации, Френски институт по лозарство и винарство) съдържа определяне на методологията, образователното съдържание и структурата на обученията и платформата (функционални и технически спецификации);
  • WP2 (Адаптация, Плъмптън) ще съдържа адаптиране на първоначалните материали с цел разработване съдържанието на платформата за обучение (модули на обучение, игри, въпросници и тестове); 
  • WP3 (Разработване на уебсайт, Европроджект) е насочен към разработването на цялостна платформа за онлайн обучение, адаптирана към профилите на обучаващите се и интегрираща съдържанието на обучението, разработено в работен пакет 2, в интерактивна платформа. Платформата трябва да бъде интерактивна и лесно разбираема. Този работен пакет предвижда огромен обем уеб разработки; 
  • WP4 (Утвърждаване и пилотно обучение, Департамент за науките за растенията, почвата и околната среда на Университета на Флоренция (DIPSA) ще тества, оптимизира и утвърждава решението за обучение и учене и ще го представи на обучаващите се чрез пилотно обучение на ниво държава на поне 10 участника за всяка една от тях;
  • WP5 (Разпространение, Френски институт по лозарство и винарство (IFV) е насочен към разпространението на проекта чрез популяризиране на неговите резултати в страните по проекта, както и на глобално ниво в Европа;
  • WP6 (Управление, Европроджект) е насочен към дейностите по управлението на проекта;
За всеки работен пакет е определен Лидер на работен проект в съответствие с основния му опит и експертна област. Всеки Лидер на работен пакет ще бъде отговорен за координацията на работата на партньорите, ангажирани в работния му пакет. Лидерът на работен пакет също така трябва да гарантира, че получените резултати имат съответното изисквано качество, получени са в определените срокове и отговарят на бюджета.

Read More

Работен пакет 1: Спецификации (M1-M3)

Срок: 01/10/11 - 31/12/11  
Лидер: IFV – Френски институт по лозарство и винарство 
Този работен пакет ангажира всички партньори по проекта и е насочен към определяне на методологията, образователното съдържание и структурата на обученията, както и на уебсайтовете в допълнение към техническите спецификации на модулите и платформата. Срещата, поставяща началото на проекта, ще се проведе по време на този работен пакет, който е с продължителност 3 месеца.

Работен пакет 2: Адаптация (M4-M8)

Срок: 01/01/12 - 31/05/12
Лидер: PLUMPTON
По време на работен пакет 2 съдържанието на уебсайта и на модулите за обучение, игрите и въпросниците ще бъде адаптирано на основа на съществуващите материали и знания в специфично съдържание на обучението, адаптирано за всяка една от държавите – партньори. Този работен пакет има продължителност 5 месеца. По време на М6 се организира първата среща относно напредъка на проекта. 

Работен пакет 3: Разработване на уебсайт (M4-M11)

Срок: 01/01/12 - 31/08/12
Лидер: Европроджект
Този работен пакет предвижда разработването на цялостната платформа за онлайн обучение и интегриране на съдържанието за обучение, разработено по време на работен пакет 2, в интерактивна платформа, която ще гарантира интерактивността и разбираемостта на онлайн обучението. Работният пакет предвижда голям обем работа за уеб разработване. Продължителността му е 8 месеца.

Работен пакет 4: Утвърждаване и пилотно обучение (M12-M19)

Срок: 01/09/12 - 30/09/13
Лидер: Департамент за науките за растенията, почвата и околната среда на Университета на Флоренция (DIPSA)
По време на срока на четвъртия работен пакет съдържанието на обучението и образователните методи ще бъдат тествани и утвърдени от крайни потребители от работната сила на партньорите в реални обстоятелства и условия. Тестът е с продължителност 2 месеца. След като тестът е завършен и резултатите анализирани, в платформата на обучението се нанасят окончателни корекции. След този окончателен вариант на платформата се изготвя ръководство за обучаващите се. След което всеки от партньорите организира 4 месечно пилотно обучение, насочено както към центрове за обучение, така и към специалисти в сферата на лозарството и винарството от частни и публични организации. Това пилотно обучение има за цел представянето на платформата на нейните основни потенциални потребители и изграждането на мрежа от ментори в областта на лозарството. След това до края на проекта модулите ще бъдат на разположение за демонстриране на уебсайта.

Работен пакет 5: Разпространение (M12-M24)

Срок: 01/09/12 - 30/09/13
Лидер: Плъмптън
По време на срока на работен проект 5 резултатите от проекта ще бъдат разпространени и популяризирани във всички от държавите по проекта, както и на по-глобално ниво в Европейския съюз. Този работен проект ще разчита на създаването на класически инструменти за разпространение (плакати, брошури, дискове на всеки един от езиците на проекта) и на организирането на дейности за популяризиране (информационен ден). В края на работния пакет ще бъде разработен план за действие с цел осигуряване на устойчивостта на проекта.

Работен пакет 6: Управление (M1-M24)

Срок: 01/10/11 - 30/09/13
Лидер: Европроджект
Този работен проект е насочен към управлението на проекта и продължава по време на целия срок на проекта. Той ще бъде фокусиран върху изпълнението на работната програма, проследяването и мониторинга на напредъка и резултатите, както и върху цялостното финансово и административно управление.

График

2011

Октомври: Начална среща в Париж, Франция 

Постоянни работни пакети: WP1 и WP6

2012


Март: Среща относно напредъка във Флоренция, Италия  
Септември: Среща относно напредъка в Плъмптън, Обединеното кралство

Постоянни работни пакети: WP2, WP3, WP4, WP5 и WP6

2013

Март: Среща относно напредъка в София, България 
Септември: Последна среща в Еперней, Франция /КРАЙ НА ПРОЕКТА 
Постоянни работни пакети: WP4, WP5 и WP6
Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени