Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Партньори Цели Работна програма Резултати
Вход Партьори

IFV - Френски институт по лозарство и винарство

Френският институт по лозарство и винарство е създаден в резултат на сливането на два института, работещи в сферата на винарската промишленост - Etablissement National Technique pour l'Amelioration de la Viticulture (ENTAV) и Institut Technique de la Vigne et du Vin (ITV France). Определен като технически център съгласно Кодекса на научно-развойните дейности, IFV провежда мисия от обществен интерес за целия лозарски сектор в областта на растителния подбор, лозарството, устойчивото винопроизводство, винификацията и продажбата на винарски продукти.

Прочетете повече

На международно ниво от 2008 г.насам IFV разработва и управлява Charter of Fontevraud, насочен към съвместния ангажимент на лозарските съюзи, органи и научно-изследователски центрове за доброволно участие за защита и подобряване на ландшафта на лозята. Неговата дейност е съсредоточена върху устойчивото развитие на сектора, като по този начин IFV съвместно с други институти работи за съхранението, биологичния контрол и предимствата на ландшафтния мениджмънт.

IFV И E-VitiClimate

Участвайки в E-VitiClimate, IFV поема отговорност за координирането на проектните технически дейности като Координатор на проекта. Координаторът на проекта извършва дейност като посредник между Комисията и консорциума. IFV осигурява съществуващи относно предмета материали, разработени по време на предходни научно-развойни и изследователски дейности. Той ще адаптира този материал с цел създаване на първи модул, представящ промяната на климата на глобално ниво, различните въздействия, които оказва  върху лозарството, както и общите техники за приспособяване. Той ще работи също така върху разработването на модул 2 за Франция. Ще оказва съдействие за изграждане и разработване на рамката и съдържанието на уебсайта и ще предоставя съдействие на обучаващите като ръководител за Франция. В заключение, ще организира пилотно обучение във Франция и ще участва активно в разпространението на проекта. 
IFV ще бъде лидерът на работен пакет 1 (WP1 - Спецификации) и работен пакет 5 (WP5 - Разпространение).
 Лице за контакт:Жоел Ричард
Благодарение на първоначалното си обучение като енолог и инженер със специалност земеделски техники, има глобален подход към проблема и възможностите за приспособяване за сферата на лозарството. Той е бил ангажиран във френския проект ARVICLIM, на основание на който е представена оценка на знанията по въпроса за приспособяването на лозарството и лесовъдството благодарение на уебсайт. Жоел Ричард е също така координаторът на национална група, работеща върху приспособяването на лозарския сектор към промяната на климата.

Прочетете повече

Едновременно с това той е вицепрезидент на групата Околна среда / Климат на Международната организация за винарство и лозарство, която свързва повечето международни експерти по този предмет и, по- общо казано, по аспектите на устойчивото развитие на лозарството. На основание на това той е участвал в редица международни конференции за вината както в Европа, така и в страни от новия свят. Публикацията му « Traité de Viticulture et d'Œnologie Durables » включва глава относно темата за промяната на климата. През 2008 г. тази публикация е получила награда от Международната организация за винарство и лозарство като научен справочник за лозарството.

DIPSA - Департамент за науките за растенията, почвата и околната среда на Университета на Флоренция.

Департаментът за науките за растенията, почвата и околната среда на Университета на Флоренция е организиран около по-широк обхват на агро-лесовъдството в умерена, тропическа и субтропическа околна среда и има три отделни сектора: Мениджмънт на почви и земя, Производство и мениджмънт на тревисти растения, Екофизиология и агрометеорология. През последното десетилетие DIPSA е активно фокусиран върху агрономически практики, управление на реколтата, мониторинг на околната среда и екофизиология.

Прочетете повече

Изследователите и техническият персонал на DIPSA притежават широк опит в проекти, финансирани от национални и международни институции, и владеят използването на най-иновационни инструменти и подходи (напр. Модели на реколта, Модели за глобална и регионална циркулация, Синоптични генератори, Географски информационни системи и т.н.) за мониторинг, възпроизвеждане и прогнозиране на отговора на агросистемите на екологичните фактори (напр. климат, почва, управление на реколтата и т.н.).  

DIPSA И E-VitiClimate

DIPSA ще отговаря за адаптирането на модул 2 към особеностите на италианския лозарски сектор. DIPSA ще утвърждава уебсайта и модулите за обучение, проверявайки както разбираемостта на съдържанието, така и атрактивността на образователните методи. Той ще организира пилотно обучение с поне 10 участващи технически лица и ще бъде онлайн ръководител за италианските обучаващи се.
За интерактивната платформа и модул 2 за Италия DIPSA ще извършва симулации на фенологията и добива на лозите и ще разработва карти относно настоящи и бъдещи сценарии в регионален мащаб, които да показват отговора на очакваните промени на климата, измерен в реколта. Ще се проверява ефективността на различни опции за приспособяване, включително по-кратки и по-продължителни цикли на култивиране и иригация, смекчаване на очакваното неблагоприятно въздействие или при използване на възможни положителни предимства на промяната на климата.  DISPA ще бъде ръководителят на работен пакет 4 (WP4 – Утвърждаване и пилотни обучения).
 Лице за контакт: Марко Бинди
Марко Бинди е професор в Департамента за науки за растенията, почвата и околната среда на Университета на Флоренция. Той притежава диплома по земеделски науки и агрономство от Университета на Флоренция. От декември 1995 г. той работи като научен изследовател в Департамента по агрономство и управление на земеделието – Университет на Флоренция. През 1997 г. е спечелил двумесечна стипендия на CNR за Университета на Флорида.

Прочетете повече

През 1998 г. той е започнал да си сътрудничи и работи съвместно с Департамента по агрономство и управление на реколтата на Университета на Флоренция и Изследователски институт IATA – Национален изследователски съвет, извършвайки научна и изследователска дейност в сферата на оценяването на метеорологични параметри (такива като глобално, разсеяно и директно слънчево греене), симулацията на развитие на реколтата и въздействието на промяната на климата върху природните и земеделски екосистеми. В рамките на тези дейности той е бил ангажиран и участвал като отговорно научно лице в национални проекти (FENAGRI, MURST) и проекти на Европейския съюз (EPOCH, MANARA, CLAIRE, CLIVARA, CHIP). През последните 4 години той е бил ангажиран в няколко проекта, финансирани от Европейския съюз (MICE, ENSEMBLES, ADAM, PICCMAT, CIRCE, AG2020), относно въздействието на промяната на климата върху природни и земеделски екосистеми. Той е автор на редица публикации в уважавани национални и международни издания, свързани с агрометеорологията, моделирането на реколтите, промяната на климата, екологичната физиология и дистанционната чувствителност (50 публикации). Той е също така рецензент за няколко международни издания (Европейски журнал по агрономство, Изследване на климата, Промяна на климата, Журнал по експериментална ботаника / European Journal of agronomy, Climate Research, Climatic Change, Journal of Experimental Botany/ и т.н.).

IASMA - Фондация Edmund Mach – Аграрен институт в San Michele all'Adige

Създаден през 1990 г., Аграрният институт в San Michele all'Adige (IASMA) популяризира и извършва изследване, провежда научни експерименти, образователни дейности и обучения и предоставя техническо съдействие и услуги на различни дружества. Тези дейности са насочени към популяризиране на културния и социално-икономически растеж в земеделския сектор и към опазването на територията на район Трентино.

Прочетете повече

Основните настоящи дейности на IASMA са:
  • Център за земеделски науки и обучение: този Център е комплексна академична структура – единствената по рода си в Италия, организираща образование и обучение в сферата на земеделието, околната среда и лесовъдството;
  • Изследователски център и производствен сектор;
  • Europe Direct Trentino.
Информационният портал Europe Direct действа като връзка между гражданите и Съюза. IASMA е организацията – домакин на този информационен център на Европейския съюз от 1997 г.

IASMA И E-VitiClimate

В рамката на консорциума E-VitiClimate, IASMA ще носи отговорност за оказване на съдействие на DIPSA при адаптирането на модул 2 към особеностите на лозарството на Италия. Той също така ще предоставя опита си относно образователните методи, използвани и в двата модула, както и относно уебсайта по време на етапа на определянето и утвърждаването на проекта. IASMA ще използва опита си в професионалното обучение за утвърждаване на платформата и модулите на обучение, проверявайки разбираемостта на съдържанието и ефективността на образователните методи, и ще участва в активното разпространение на резултатите на проекта. Той ще организира пилотно обучение за поне 10 технически лица. След като уебсайтът е изграден и работещ, IASMA ще осигурява подпомагане и ще предоставя съдействие на потребителите.
 Лице за контакт: Паоло Фачини
Паоло Фачини преподава Агрономство и лозарство в Центъра за агрономически науки и обучение на Аграрния институт в San Michele all’Adige, Трентино. Той има диплома по Агрономство и земеделски науки от Университета в Болоня. Започнал като лозарски изследовател през 1985 г. в Сен Мишел, от 1991 г. той преподава лозарство в специализиран курс за технолози в областта на енологията; също така е нещатен професор в Университета в Тренто, водещ специализиран курс по Международно лозарство.

PLUMPTON - Колеж PLUMPTON

Колеж PLUMPTON е създаден през 1926 г., в селскостопански район около Брайтън. От 1995 г. той е партньорски колеж на Брайтънския университет. Първоначално специализиран в областите: Земеделие, Градинарство и Селско стопанство за домашни птици, в момента предлага дисциплини, включващи наред с останалите Винарски бизнес и Производство на вино.

Прочетете повече

В лозята на колежа, заемащи площ от 7 хектара, се произвеждат над десет хиляди бутилки вино на година, винифицирани в избата на колежа. Винарският център е открит през 2007 г., състои се основно от търговска и изследователска винарска изба, лаборатории, лекционна зала и помещение за оценяване на вино. Винарският департамент предлага широка гама свързани с виното курсове, плюс консултации, анализ на вино и изследователски услуги. Той също така предлага обучение на ниво промишленост навсякъде в Обединеното кралство  – проект Wineskills.

PLUMPTON И E-VitiClimate

PLUMPTON ще разработва модул 2 за Обединеното кралство (методи за справяне с местната околна среда – включително нови селскостопански вредители и болести – както и примери на добри практики). Той ще бъде отговорен за наблюдение и контрол върху цялостното качество и за съответствие на съдържанието в различните страни за модул 2, с цел да гарантира, че обучаващите се участници от различните страни извличат полза от едно и също ниво качество на съдържанието.
PLUMPTON ще създаде английски синтез на различните варианти на модул 2, достъпни за всички обучаващи се говорещи английски език. Той също така ще осигурява редовно осъвременявано съдържание за платформата E-VitiClimate: последните новини и открития в Европа, основни събития и т.н. PLUMPTON ще организира пилотно обучение с поне 10 участници в Обединеното кралство. PLUMPTON ще бъде онлайн водещ за Обединеното кралство. Като ръководител на разпространението на работен пакет 5 (WP5) PLUMPTON ще бъде отговорен за гарантирането, че проектът е възможно най-широко разпространен и популяризиран, както и че разработената платформа има всички възможни шансове да бъде комерсиализирана на по-късен етап.  
PLUMPTON ще бъде ръководителят на WP2 – Приспособяване и WP5 – Разпространение и валоризация.
 Лице за контакт: Крис Фос
Г-н Крис Фос, дипломиран специалист (BSc (Hons) BTS (Viti/Oeno) PGCE, WSET Dip (Hons) и ръководител на Винарския департамент на колеж PLUMPTON се е обучавал в Бордо. Той е работил във винарската промишленост на Франция в Entre-deux-mers, St-Emilion и Sauternes и е посетил по-голяма част от  винопроизводителните райони в света. Той има над 23 години опит като преподавател и в момента е Председател на Югоизточната асоциация на лозарите, член на съвета на UKVA и председател на Форума на управителите на лозя.

EП - Европроджект

Европроджект е българско консултантско дружество, специализирано в иновации и иновационни проекти за малки и средни предприятия в България. То притежава богат опит в информативните услуги и проучвания, технологично наблюдение, обучения, съдействие при изработването и подготовката и изпълнението на европейски и национални иновационни проекти.

Прочетете повече

Европроджект има изградени добри отношения с властите, публичните администрации, социални партньори, центрове за обучение и дружества.
Европроджект също така има опит в проекти „Учене през целия живот”. През последните три години дружеството е взело участие в три проекта по програма „Леонардо да Винчи” (Food-Fit, Food-Skills и EQF-Spread) и е ангажирано в два нови проекта по програма „Учене през целия живот” (Food ECVet и Webinar2learn). Основният фокус на тези проекти е анализът на развитието на Националните и секторните квалификационни рамки в България в съответствие с Европейската квалификационна рамка, както и системите за признаване на неформално и неофициално учене в рамката на българската хранителна промишленост. Европроджект е участвало в разработването на специфична методология, отговаряща на българските, а в по-общ план на европейските потребности за изпълнение и развитие на Европейската квалификационна рамка.

ЕВРОПРОДЖЕКТ И E-VitiClimate

В рамките на E-VitiClimate, Европроджект изпълнява ролята на Мениджмънт координатор. То ще осигурява ефективна финансова и административна координация на проекта и добра комуникация между партньорите, както и с органите на Европейската комисия. Европроджект ще осигурява оптималната координация на човешките и финансовите ресурси, съответното функциониране и ефективност на консорциума и навременното и уместно докладване на Европейската комисия. Европроджект ще редактира всички доклади за напредъка и ще ги представя на Френския институт по лозарство и винарство, който е отговорен за техническите аспекти на проекта.   
В допълнение Европроджект ще бъде технологичният партньор. Дружеството ще бъде отговорно за цялостното развитие на E-VitiClimate, включващ уебсайт за информиране на обществеността, частна платформа за онлайн обучение (достъпна чрез попълване на опростен въпросник за вход) и частен мениджмънт уебсайт, даващ възможност на партньорите да комуникират ефективно. То ще предостави своя опит в разработването на интернет мрежи. Европроджект ще бъде лидерът на работен пакет 3 (WP3) – Разработване на уебсайт и работен пакет 6 (WP6) – Разпространение.
 Лице за контакт: Матилд Павийон
Матилд Павийон е директорът на Европроджект, както и консултант по иновационни проекти на Европейския съюз. Тя е завършила ESCP-EAP Европейска школа по мениджмънт, водеща френска бизнес институция и притежава двойна специализация по Бизнес стратегии и Финанси. Предишната й работа в консултантска група и във френска банка са основа за нейния опит в управлението на проекти. В допълнение през последните 5 години тя е била координатор по управлението на 7 проекта на Европейския съюз (5 по програма „Учене през целия живот” и 2 по Рамкови програми). Тя ще бъде ръководният координатор на проект E-VitiClimate.

АУП - Аграрен университет – Пловдив

Аграрният университет в Пловдив има 65-годишна история и традиции в обучението на отлични и опитни професионалисти. В момента той е единственият финансиран от държавата университет, специализиращ в областта на аграрното образование и науки. Основните структурни нива на Аграрния университет в Пловдив са четирите факултета (Агрономство, Лозаро-градинарство, Растителна защита и агроекология, Икономика), които предлагат 16 различни специалности с бакалавърска степен и над 30 курса с магистърска степен. 

Прочетете повече

Аграрният университет в Пловдив вече е актуализирал учебната си програма в съответствие с европейските изисквания и тенденции. Основните му изследователски сфери са:
  1. Изучаване, опазване и подобрение на растителни и животински генетични ресурси
  2. Устойчиво развитие
  • Безопасно производство на храни
  • Аграрно развитие в условията на пазарна икономика.
Защита на околната среда и природните ресурси
  • Хармонично развитие на човешките ресурси в селското стопанство
  • Нови модерни технологии в производството на реколтата.

Аграрен университет в Пловдив и E-VitiClimate

В рамките на проекта E-VitiClimate Аграрният университет в Пловдив ще отговаря за адаптирането на модул 2 към особеностите на българското лозарство и към местната екология и особености. Той ще утвърждава уебсайта, както и двата модула за обучение, проверявайки разбираемостта на съдържанието и атрактивността на образователните методи за българските технически лица. Университетът ще организира пилотно обучение и информационен ден с цел представяне на обучението на поне 10 технически специалисти. И в заключение Аграрният университет в Пловдив ще предоставя съдействие и подпомагане на българските потребители, след като сайтът стане онлайн достъпен.
 Лице за контакт: Професор Ангел Иванов
Професор Ангел Иванов ще отговаря за проекта E-VitiClimate в Аграрния университет в Пловдив. Той е защитил докторантурата си във Висшия селскостопански институт през 1985 г. и е доцент от 1996 г. Професор Иванов е декан на факултета по лозаро-градинарство на Аграрния университет в Пловдив от 2003 г. Той извършва научно-изследователска дейност в сферата на лозарството, разработва и създава различни нови видове лози, занимава се с практиките на отглеждане и екологията на лозята. През последните години е публикувал редица статии в сферата на лозарството и енологията по разнообразни въпроси, такива като начините за намаляване на съдържанието на тежки метали в гроздето и виното или въздействието на натоварването върху лозите със зимни пъпки и дължината на плодните тела върху добива и качеството на гроздето от сорта Евмолпия.  
Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени