Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Партньори Цели Работна програма Резултати
Вход Партьори

Проектът E-VitiClimate е насочен към поддържане на богатството и диверсификацията на европейските лозя, изправени пред предизвикателства от измененията на климата, чрез адекватно и иновационно обучение на ангажираните в сферата на лозарството и винарството технолози и други специалисти.
Той ще помогне на европейските обучаващи се да придобият и използват ключови знания за защита, поддържане и експлоатация на европейските лозя в най-добро състояние и да изпълняват всички свързани с това икономически дейности. Проектът също така ще съдейства за подобряване на качеството и за насърчаване на иновациите на база на информационната и комуникационна технология в практиките и съдържанието на образованието и професионалното обучение в сферата на лозарството и винарството. В заключение той се стреми да подобри привлекателността на образованието и професионалното обучение в този сектор, като популяризира и внедрява иновационни практики и подпомага прилагането им във всички партньорски държави.
За да се постигне това, основните цели на проекта са:

  • Насърчаване и лансиране на различни начини на учене в сектора на лозарството и винарството;
  • Предлагане на изчерпателно и иновационно обучение по лозарство и винарство и промяна на климата, което ще интегрира културното и териториално разнообразие на европейските лозя посредством отлично международно сътрудничество;  
  • Предоставяне на информация на всички европейски специалисти и обучаващи в сферата на лозарството и винарството относно промените на климата, въздействието им върху лозята и техниките на приспособяване.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез:

  • Адаптиране на материали за обучение върху промяната на климата, оказаното от нея въздействие върху лозята и различните техники и процеси за приспособяване на европейските лозя към тези промени на четирите езика, техниките за култивиране на проекта;
  • Създаване на интерактивна информационна платформа;
  • Тестване, оценка и адаптиране на платформата за обучение в четирите страни по проекта;
  • Организиране на пилотно обучение и информационен ден във всяка от страните по проекта с участието на специалисти по лозарство и винарство и представители на центрове за професионално обучение от различни институции;
  • Разпространение на обучението в европейската образователна система.

Широкото разпространение и популяризиране на интерактивната платформа ще съдейства както за по-добро разбиране на въздействието на промяната на климата върху лозарството и винарството, така и ще инициира по-обхватна преоценка на лозарските техники. В дългосрочен план посредством мониторинг на винопроизводителите от страна на специалисти и технолози, на основание на преминато обучение E-VitiClimate, настоящият проект ще създаде условия за създаването и внедряването на устойчиви практики в европейското лозарство.

Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени