Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Цели на обучението Цели и задачи Методология Модули и инструменти
Вход Партьори

За достъп до нашия безплатен курс и за да проверите знанията си за новите стратегии за справяне с климатичните промени, натиснете тук!


Платформата за онлайн обучение се изгражда и изпълнява чрез инструменти за обучение. Модулите осигуряват и предоставят знания по предмета както за обучаващите, така и за обучаващите се, на различно ниво: глобално и местно. Последният инструмент е оценката на придобитите знания чрез три въпросника, което ще свидетелства за ефективността на съдържанието на обучението.

МОДУЛ 1: Обща информация

Модул 1 ще представя глобални факти и знания относно изменението на климата, въздействието му върху европейските лозя и различните техники на приспособяване. Той ще съдържа обзор на проблема на световно ниво, наблюденията, извършени през последните 40 години, сценариите от Междуправителствената експертна група за изменението на климата (МГИК), еволюцията на лозарството и винарството, примери за всяка страна и др.

Този модул ще бъде подпомаган от материали от изследвания и конференции. Модул 1 ще бъде достъпен на всички езици на проекта.

МОДУЛ 2: Местна информация

Модул 2 ще бъде по-конкретен: за всяка страна-партньор, той ще представя примери от местната екология и климат и добри практики, приспособени за земята, видовете грозде, и културата на страната.

Модул 2 ще бъде достъпен на местния език на изучаваната страна. Ще има обобщение на останалите четири езика.

Инструмент за оценяване

Въпросниците са изготвени с цел оценяване на нивото на знанията на обучаващите се. С цел насърчаване на тяхното участие онлайн, на всеки успешен участник ще бъде издавано удостоверение за успешно завършване на курса.

За да премине успешно курса, един участник трябва да отговори правилно на поне 50 % от въпросите в трите въпросника. На обучаващите се ще бъдат дадени въпросници с множествен избор. Те трябва да отбележат отговорите си във всеки един от въпросниците, като тези отговори ще бъдат записани в база данни. Резултатът ще се показва автоматично веднага след завършване на въпросника (автоматична калкулация от базата данни).  

Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени